Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Drelów
Urząd Gminy Drelów
Adres:  
Szkolna 12, 21-570 Drelów
Telefon:  
(83) 372 32 21
Fax:  
(83) 372 00 37
E-mail:  
drelow@drelow.pl

Szczegóły oferty pracy

Dyrektor

Jednostka ogłaszająca:
Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie ul. Szkolna 11 21-570 Drelów
Data ogłoszenia:
2021-06-07
Termin składania dokumentów:
2021-06-22
Wymagane wykształcenie:

Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz
publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661), a w szczególności, które:
1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
2) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
szkole lub placówce;
3) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia
podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób nie będących
nauczycielami;

Wymagania związane ze stanowiskiem:

4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
uzyskały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a
w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w uczelni, natomiast w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), jeżeli
nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy
również osób niebędących nauczycielami;
7) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – dotyczy również osób
niebędących nauczycielami;
8) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela
akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) oraz nie toczy się przeciwko nim
postępowanie dyscyplinarne;
9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe –
dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
10) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
11) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
12) w przypadku cudzoziemców – posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologii polskiej lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
13) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do
właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255) – w przypadku kandydata
na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – dotyczy również osób
niebędących nauczycielami;
14) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób
niebędących nauczycielami;
15) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w
przypadku osób niebędących nauczycielami;
16) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
17) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.

Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty
potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim,
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich na kierunku filologia polska lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego –w przypadku nauczyciela;
9) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
11) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły
urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
16) oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji na w/w
stanowisko.

Miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem email i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unitów Drelowskich
w Drelowie" w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Drelów ul Szkolna 12, 21-570 Drelów. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Drelów.

2.Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Uwagi:

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drelów. O terminie
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej
zostaną powiadomieni pisemnie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie
Gminy Drelów, pokój nr 14 lub pod nr telefonu 83 372 32 24.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Piotr Kazimierski
dodano do BIP dnia 08-06-2021 12:42:38
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu